• پایش آنلاین فاضلاب

  • پایش پساب های صنعتی

کاتالوگ ها

کاتالوگ ها


تجهیزات آنلاین  Chemitec


آنالایزرها و نمونه بردارها

Analyzers And Samplers

جنرال کاتالوگ Chemitec Catalogo 2015_English
فشارسنج ها و ارتفاع سنج ها Flow Level and Pressure
سنسور ها و نمایشگرها Sensors and Controllersتجهیزات آنلاین HACH


سنسورهای آلی

سنسوربارآلی COD ,BOD, TOC

سنسور های DODO Sensor Model 5740
DO sensor Model LDO
سنسور های ECEC sensor Model 3798 SC
EC sensors Model 3400 SC
EC sensors Model 3700 SC.pdf
EC sensors Model 8300
سنسور های ec

سنسور های ph
سنسور نیترات
نیروگاهها
مانیتورها
سنسورهای کلر
کدورت سنج
سنسور آمونیاک
سنسور آلودگی نفتیتجهیزات آزمایشگاهی
تجهیزات پرتابل
2100Q portable Turbidity
DR800 portable photometer
DR1900 Photometer
HQD PH-EC-DO
MP meter
Sension PH-EC-DO
TSS Portable
تجهیزات رومیزی
DR3900 Spectrophotometer
DR6000 UV-Vis Spectrophotometer
QbD 1200 TOC Analyzer
SL1000 Portable parallel Analyzer

پایش فاضلاب