• پایش آنلاین فاضلاب

  • پایش پساب های صنعتی

مشتریان

به طور کلی مشتریان و نحوه اجرای پروژه های این شرکت به صورت ذیل طبقه بندی میگردند:

                                     شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی

- تجهیز آزمایشگاههای تخصصی آب و فاضلاب شامل انواع اسپکتروفتومترهای UV/VIS ، کدورت سنج های پرتابل و رومیزی، انواع

   مولتی مترهای پرتابل و آزمایشگاهی PH/EC/DO  کیت سنجش کلر، آهن، فسفات، نیترات و ...

-  نصب و راه اندازی سیستمهای آنلاین سنجش کیفیت آب تصفیه خانه های آب شرب ، مخازن نگهداری و شبکه توزیع آب شرب

    شامل انواع سنسورهای کدورت ، نیترات، کلر ، PH و هدایت الکتریکی و TDS.

- نصب و راه اندازی سیستمهای آنلاین سنجش کیفیت در نقاط مختلف تصفیه خانه های فاضلاب شهری نظیر COD, BOD ، کدورت

    و TSS ، PH ، اکسیژن محلول ، نیترات، فسفات ، آمونیاک و آلودگی نفتی و یا PAH .

- نصب و راه اندازی انواع سیستمهای سنجش کمی نظیر دبی و سرعت سنج ، ارتفاع سنج و فشار سنج در تصفیه خانه ها ،

    شبکه های توزیع، چاه ها و مخازن نگهداری.

                     

                                        سازمانهای آب منطقه ای و ادارت محیط زیست

- تجهیز آزمایشگاههای ثابت و سیار آب و فاضلاب شامل تجهیزات آزمایشگاهی جهت کلیه پارامترهای فیزیکی، شیمیایی،

    میکروبی و بیولوژیکی آب و فاضلاب.

- تجهیز ایستگاههای سنجش و پایش کیفیت آب رودخانه ها و سد ها به صورت ثابت سیار. این ایستگاهها شامل کلیه تجهیزات

    اندازه گیری و ارسال پارامترهایی چون BOD, COD, NO3, PO4, NH4, TSS, DO, PH, EC, TDS, OIL  میباشند .

 

                                مشاوران و پیمانکاران ساخت تصفیه خانه ای آب و فاضلاب

- کلیه تجهیزات ابزار دقیق سنجش کمی قابل استفاده جهت تصفیه خانه ها و ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب نظیر فلومترهای

    مغناطیسی در سایزها و مدل های مختلف، فلومترهای التراسونیک آنلاین و پرتابل، فلومترهای پارشال فلوم و کانالهای روباز،

    ارتفاع سنجهای التراسونیک و هیدرواستاتیک به همراه انواع فشار سنجهای قابل نصب برروی لوله.

- کلیه تجهیزات شامل سنسور و نمایشگر های سنجش کیفی آب و فاضلاب نظیر انواع کدورت سنجها، کلر سنجها،  PH/ EC/ DO

    قابل استفاده در نقاط مختلف تصفیه خانه ها و شبکه.

 

                                                نیروگاههای سیکل ترکیبی و بخار

- ارائه کلیه تجهیزات سنجش کیفی آب واحد sampling شامل آنالایزرهای PH ، هدایت الکتریکی و اکسیژن محلول جهت آبهای

    خالص و فوق خالص

- ارائه آنالایزرهای شیمیایی قابل استفاده در واحد sampling  شامل آنالایزرهای سیلیکا ، هیدرازین ، فسفات، آمونیاک ، سدیم

     و ...

 

                                                   صنایع غذایی و دارویی

- ارائه دهنده انواع آنالایزرهای TOC جهت آبهای قابل استفاده در واحدهای داروئی.

- ارائه سیستمهای سنجش غلظت سود و اسید در واحدهای CIP/ SIP شامل سنسورهای غلظت اسید نیتریک، اسید

   سولفوریک، اسید کلریدریک و سودهای چون NAOH, NACH .

- مانیتورینگ آنلاین فاضلاب خروجی از این صنایع جهت ارسال به سازمان محیط زیست.

- ارائه سیستمهای ابزار دقیق کمی نظیر فلومترهای استیل و ارتفاع سنجهای راداری و التراسونیک.

 

                                        پالایشگاههای نفت و گاز – پتروشیمی ها

- ارائه آنالایزرهای واحد Utility  نظیر PH/ EC/ TDS/ DO/ Silica/ Sodium/ Phosphate/ Nitrate  

- مانیتورینگ آنلاین فاضلاب خروجی از این صنایع جهت ارسال به سازمان محیط زیست.

- ارائه آنالایزرهای فرایندی با قابلیت نصب در محیطهای EX و Zone 0  با خروجیهای HART, PROFIBUS , FIELDBUS از جمله

     PH/ ORP/ EC/ TDS/ DO

- مانیتورینگ آنلاین فاضلاب خروجی از این صنایع جهت ارسال به سازمان محیط زیست.


پایش فاضلاب