• پایش آنلاین فاضلاب

  • پایش پساب های صنعتیپایش کیفی و کمی آب و فاضلاب شامل 


فلومتر های مغناطیسی و التراسونیک 
  فلومتر های پارشال فلوم و کانال باز
  ارتفاع سنجهای التراسونیک، هیدرواستاتیک و راداری
  فشار سنجها و سنسورهای اختلاف فشار

021-44033657

پایش فاضلاب ؛ سنسور فاضلاب


تکاب کنترل تجهيز

پایش آنلاین و مانیتورینگ آب و فاضلاب

مشاوره ، فروش و نصب سیستمهای پایش آنلاین و پایش لحظه ای آب و فاضلاب جهت پارامترهای 


PH, COD, BOD, TOC, TSS, EC, TDS, OIL, NO3, NH4, PO4, DO, CL2پایش فاضلاب